Svećice za auto – kako rade i na koliko se menjaju svećice

Svećice za auto – kako rade i na koliko se menjaju svećice

Svećice za auto su veoma značajne i neophodne za rad jednog automobil, s obzirom na to da se one koriste za paljenje smeše vazduha i goriva, koja je zapravo i osnova za pokretanje automobila. One su dizajnirane i proizvedene za rad u ekstremnim uslovima, otporne su na visoki napon i visoke pritiske, kao i temperaturne varijacije između motora i okoline. Takođe, svećice za automobil moraju da budu otporne i na hemijsku koroziju iz goriva i nesagorelih gasova.

Svećice se pre svega koriste kod benzinskih motora, gde pokreću fazu sagorevanja u motoru, stvarajući varnicu koja pali smešu vazduha i goriva. Dizel motori, sa druge strane, rade pomoću sistema samopaljenja, odnosno ubrizgano gorivo se pali kada smeša vazduha i goriva dostigne temperaturu samopaljenja. 

U nastavku teksta saznajte najvažnije informacije o svećicama za auto,

Šta sve treba da znate o svećicama za auto? 

Za svećicu se može reći da predstavlja malu stvarčicu, izrađenu od metala i porcelana, koja se zavrće u glavu motora i omogućava njegovo funkcionisanje. Bez svećice nema paljenja, a samim tim ni rada motora na automobilu. Ona je zadužena za isporučivanje električne struje u komoru za sagorevanje, gde uz pomoć varnice pali sabijenu mešavinu vazduha i goriva. 

Svećica se sastoji od metalne školjke, odnosno kućišta sa navojem, koja je izolovana od centralne elektrode specijalnim porcelanskim izolatorom. Centralna elektroda, koja može da sadrži otpornik, povezana je temeljno izolovanom žicom sa izlaznim terminalom indukcionog kalema ili induktora. 

Metalna školjka svećice se zavrće u cilindarsku glavu, pa je kroz taj fizički kontakt uzemljena. Centralna elektroda prolazi kroz porcelanski izolator i ulazi u komoru za sagorevanje, formirajući zazor svećice između unutrašnjeg kraja centralne elektrode i obično jednog ili više jezičaka ili struktura povezanih sa unutrašnjim krajem školjke svećice, koja služi kao uzemljenje, preko navoja spojenog sa glavom motora.

Počnimo od toga šta je svećica

Otkrijte i koja je osnovna uloga svećica za automobile

Svećica predstavlja mali električni uređaj, koji struju visokog napona, proizvedenu u sistemu za paljenje, pretvara u električnu varnicu i na taj način vrši paljenje smeše goriva i vazduha koja se nalazi u cilindru automobila.

Zadatak svećice jeste da kod oto motora, odnosno svih benzinskih motora sa unutrašnjim sagrevanjem, energiju paljenja sprovede do prostora za sagorevanje i pomoću električne varnice inicira paljenje radne smeše pod velikim pritiskom. 

Svećica je podešena da zajedno sa ostalim komponentama obezbedi siguran hladan start motora, siguran i neometan rad motora tokom čitavog veka trajanja i da tokom dužeg rada na području visokih obrtaja ne dođe do pregrevanja.

Osnovne komponente svećica za auto 

Kao što smo naveli na početku, svećica je sačinjena od školjke, izolatora i centralnog provodnika. Prolazi kroz zid komore za sagorevanje, što znači da je ujedno i zaptiva, što je neophodno zbog visokog pritiska i visokih temperatura. Takođe, važno je da ne dođe do propadanja tokom dugih vremenskih perioda i produžene eksploatacije.

Metalno kućište – školjka svećice

Metalna školjka ili košuljica svećice, koja izdržava silu zavrtanja, služi da odvuče visoku temperaturu sa izolatora i prenese je na glavu motora. Takođe, služi i za uzemljenja svećice. 

Terminal, odnosno konektor kabla

Vrh svećice sadrži terminal koji se povezuje na sistem za paljenje automobila. Konkretna konstrukcija varira u zavisnosti od upotrebe. Kod većine putničkih automobila, kablovi za svećice se pričvršćuju na terminal svećice, ali neki kablovi za svećice imaju prstenaste konektore koji su pričvršćeni na svećicu ispod navrtnja.

Izolator

Glavni deo izolatora je obično napravljen od aluminijum-oksida, veoma tvrdog keramičkog materijala sa visokim dielektričnim otporom. Prepoznatljiv je po tome što na njemu počivaju logo proizvođača i identifikacione oznake. 

Glavne funkcije izolatora su da obezbedi mehaničku podršku i električnu izolaciju za centralnu elektrodu, a u isto vreme obezbeđuje produženi put varnice kao zaštitu od neželjenog pražnjenja. 

Vrh izolatora

Na modernim svećicama (nastalih posle 30-ih prošlog veka), vrh izolatora koji prodire u komoru za sagorevanje je od iste keramike od aluminijum oksida kao i gornja sekcija, samo bez glazure. Dizajniran je da izdrži temperature od 650 °C i 60 kV.

Rebra

Produžavanjem površine između visokonaponskog terminala i uzemljenog metalnog kućišta svećice, fizička forma rebara funkcioniše u službi poboljšanja električne izolacije i preventovanja “curenja“ električne energije duž površine izolatora od terminala do metalnog kućišta. 

Neke svećice se proizvode bez rebara, jer ih poboljšanja u dielektričnom otporu izolatora čine manje pogodnim za određene automobile.

Svećica za automobil

Zaptivci

Iz razloga što svećica služi za zaptivanje komore za sagorevanje kada se instalira, zaptivci su neophodni da obezbede da nema bilo kakvog propuštanja. Unutrašnji zaptivci na modernim svećicama su napravljeni od presovanog stakleno-metalnog praha.

Centralna elektroda

Centralna elektroda je povezana sa terminalom putem unutrašnjeg provodnika i još nizom drugih keramičkih otpornika, kako bi se redukovala emisija šuma koji proizvode elektromagnetni talasi pri varničenju svećica. 

Svećice bez otpornika, prepoznatljive po odsustvu slova “R“ u broju tipa svećice, ne mogu da redukuju elektro-magnetne smetnje, što se ogleda u smetnjama pri korišćenju radio uređaja ili druge osetljivoe elektronske opreme.

Bočna elektroda

Ova elektroda je poznata i kao “provodnik mase“. Napravljena je od niklovanog čelika i zavarena je ili zakovana sa strane metalne školjke. Bočna elektroda se takođe veoma greje. Neke elektrode imaju jezgro od bakra, da bi se poboljšala provodljivost visoke temperature. 

Višestruke bočne elektrode takođe mogu da se koriste, tako da se ne preklapaju sa centralnom. Elektroda za masu može imati i male podloge od platine, pa čak i iridijuma, da bi se povećao radni vek.

Zazor svećica

Svećice su dizajnirane tako da se zazor može podesiti jednostavnim blagim savijanjem bočne elektrode. Svećica sa istim specifikacijama se može koristiti za nekoliko različitih tipova motora, gde svaki od njih zahteva različit zazor. 

Svećice u automobilima generalno imaju zazor veličine od 0,6 do 1,8 milimetara. Za merenje zazora se koristi poseban merni instrument.

Kod modernih motora, koji koriste aktuelne sisteme paljenja i kompjuterizovane sisteme ubrizgavanja goriva, u proseku su svećice većih zazora u odnosu na one iz vremena dok se koristio karburator. 

Vozilima koja kao gorivo koriste komprimovani prirodni gas, generalno su potrebne svećice sa manjim zazorima u odnosu na ona vozila koja kao pogonsko gorivo koriste benzin.

Podešavanje zazora može biti od ključnog značaja za optimalan rad motora. Manji zazor na svećicama može da pruži previše malu i slabu varnicu da bi se na odgovarajući način zapalila smeša goriva i vazduha, ali će gotovo uvek doći do paljenja u svakom ciklusu. 

S druge strane, ukoliko je zazor na svećicama prevelik, on može da dovede do toga da uopšte ne dođe do stvaranja varnice i sagorevanja smeše ili nepravilnog paljenja pri visokim brzinama, ali će obično pružiti dovoljno snažnu varnicu za čistu detonaciju.

Svećice za kola – princip rada ovih uređaja

Svećice za auto su povezane na električnu struju visokog napona, koju generiše indukcioni kalem odnosno induktor. S obzirom na to da električna energija teče kroz indukcioni kalem, napon se razvija između centralne i bočne elektrode. Inicijalno, struja ne može teći, jer je mešavina vazduha i goriva u zazoru praktično izolacioni materijal. 

Međutim, kako napon raste, struktura gasova između elektroda počinje da se menja. Kada električni napon nadvlada dielektrični otpor gasova, oni postaju jonizovani. Tako jonizovani gasovi zatim postaju provodnici i dozvoljavaju električnoj struji da prođe kroz zazor svećice.

Svećicama je ugavnom potreban napon između 12.000 i 25.000 Volta (V) pa čak i više (do 45.000 V) kako bi pravilno upalile već pomenutu smešu. Svećice obezbeđuju višu struju tokom procesa pražnjenja, što rezultira varnicom više temperature i dužeg trajanja.

Kako elektroni jurišaju preko zazora, oni podižu temperaturu varnice na 60.000 K. Ova intenzivna temperatura uzrokuje da se jonizovani gas širi veoma brzo, poput male eksplozije. Ta eksplozija je zapravo karakterističan “klik“ koji se čuje prilikom rada svećice, a funkcioniše po istom principu kao munja na nebu, koju možemo da  vidimo tokom oluje.

Visoka temperatura i pritisak nagone gasove da međusobno reaguju, a na kraju procesa se stvara mala “vatrena lopta” u zazoru, s obzirom na to da dolazi do samozapaljenja gasova. 

Veličina ovog vatrenog jezgra zavisi od tačne kompozicije mešavine koja se nalazi između elektroda i nivoa turbulencije u komori za sagorevanje u trenutku paljenja. Malo vatreno jezgro će činiti da motor radi kao da je vreme paljenja zakasnilo, a veliko kao da je paljenje bilo preuranjeno.

Temperature na kojima rade svećice za automobile

Da bi se obezbedila njihova optimalna funkcija, radna temperatura svećica mora da se kreće između 500°C i 800°C. U okviru ovog opsega, svećica izvodi i svoj ciklus samočišćenja, jer na tim temperaturama sagorevaju akumulirane čestice ugljenika, koje mogu da ih oštete.

Svećice moraju da se prilagode svim specifičnostima motora i moraju pravilno da rade u ogromnom rasponu radnih uslova. Kako temperatura komore za sagorevanje varira u zavisnosti od tipa motora, potrebne su nam svećice različitih temperaturnih razreda.

Temperaturni razred meri kapacitet svećice da rasipa toplotu koju proizvodi smeša vazduha i goriva na temperaturi sagorevanja. Ako je temperaturni razred previše hladan, svećica se „ne greje“ što dovodi do stvaranja naslaga ugljenika i sprečava izlazak varnice. 

Ako je temperaturni razred previše vruć, svećica se „previše zagreva“ i izaziva pre-paljenje, što može dovesti do oštećenja klipova.

Svećica u automobilu

Na koliko se menjaju svećice – kada zameniti svećice

Preporuka je da se svećice na automobilima menjaju na svakih 15.000 – 20.000 pređenih kilometara. Međutim, ukoliko im je dobar kvalitet i ako ih redovno kontrolišete i imate uvid u njihov rad, onda one mogu trajati i znatno duže.

U svakom slučaju, trebalo bi imati u vidu informaciju da ako se koriste svećice do samog kraja njihovog funkcionisanja, može se u znatnoj meri oštetiti rad katalizatora i time napraviti dupli problem koji će samim tim udvostručiti troškove popravke.

Svaka kontrolisana i preventivna zamena svećica je neophodna kako bi vaš motor duže funkcionisao, a uzgred i da bi optimalan rad i sam vek trajanja vašeg automobila bili duži.

Loše svećice na autu simptomi

Loše svećice na automobilu mogu uzrokovati niz simptoma koji ukazuju na probleme s paljenjem ili radom motora. Evo nekoliko uobičajenih simptoma loših svećica:

 • Problemi s pokretanjem vozila: Ako su svećice istrošene ili oštećene, može doći do problema s pokretanjem vozila, posebno u hladnim uslovima.
 • Smanjena snaga motora: Loše svećice mogu uzrokovati da motor ne radi na svom optimalnom nivou, što dovodi do smanjene snage i ubrzanja.
 • Nepravilni rad motora: Automobil može trzati ili imati neujednačen rad motora, što je često rezultat nepravilnog paljenja goriva u cilindrima.
 • Povećana potrošnja goriva: Neispravne svećice mogu dovesti do neefikasnog sagorevanja goriva, što rezultira većom potrošnjom.
 • Neobični zvuci iz motora: Pucketanje ili pucanje iz izduvnog sistema može biti znak da svećice ne rade pravilno.
 • Provale motora: Ako motor propušta radne taktove ili se gasi tokom vožnje, to može biti uzrokovano lošim svećicama.
 • Povećana emisija štetnih gasova: Neispravne svećice mogu dovesti do nekompletnog sagorevanja goriva, što povećava emisiju štetnih gasova.

Simptomi loših svećica na automobilu su problemi s pokretanjem, smanjena snaga motora, nepravilan rad, povećana potrošnja goriva, neobični zvuci iz motora, provale motora i povećana emisija štetnih gasova.

Kako prepoznati loše svećice

Ako primijetite bilo koji od ovih simptoma, preporučljivo je provjeriti stanje svećica i po potrebi ih zamijeniti. Redovito održavanje i zamjena svjećica prema preporukama proizvođača mogu pomoći u održavanju optimalnog rada motora i smanjenju potrošnje goriva.

Neispravne i loše svećice na autu je poprilično lako prepoznati i nije potrebno neko preveliko “mehaničarsko” znanje da bi se to uvidelo. U zavisnosti od boje, naslaga i materijala, možete uvideti da li je dotrajalost uzela maha, i da li je potrebno zameniti svećice.

Prirodni i ispravan izgled svećice jeste boja bele kafe, odnosno svetlo-sivo smedja boja. Neispravne svećice su lako prepoznatljive i imaju širok dijapazon dotrajalosti.

Ukoliko na svećici primetite taloženje ulja ili goriva, promenite vrstu ulja za podmazivanje.

Ukoliko uočite istopljenu centralnu elektrodu, a izolator oko nje je prekriven smesom koja je nastala pod uticajem njenog otapanja, podesite ventile ili proverite paljenje i odnos smese.

Ako ništa od ovog ne dovede do poboljšanja, najbolje je da zamenite staru svećicu novom. Ukoliko je izolator delimično napukao ili potpuno slomljen, ako su elektrode potrošene ili  potpuno rastopljene, onda je definitivno potrebno da se zameni svećica.

Neispravne svećice simptomi 

S obzirom na to da je ispravnu svećicu lako prepoznati uglavnom je braonkaste, žute ili sive boje, svako odstupanje ukazuje na loše svećice. Može da se zadesi da ima braon tačke na izolatoru, ali to je sasvim normalna i učestala pojava koju izaziva neprekidni električni proces funkcionisanja i rada vašeg motora.

Izgled loših svećica je raznovrstan, a simptomi mogu biti brojni.

Kada je svećica za auto čađava, motor se otežano pali, a i samo ubrzanje je dosta loše, to onda znači da nešto nije u redu. Uzrok ovakvog izgleda svećice može biti brzo hladjenje motora. U slučaju da su na vrhu svećice primetne naslage sagorelog ulja, to takodje može dovesti do usporenog procesa paljenja automobila.

Ukoliko je oštećenje samog izolatora ozbiljnije, bilo da je on napukao ili polomljen, svećica je dotrajala i spremna za menjanje, jer ovo može upropastiti proces rada motora, a i usled ubrzanog sagorevanja moze čak doći i do detonacije.

Ako je sam vrh svećice prekriven uljem, svećica se mora zameniti. Ona je dotrajala, i motorno ulje u ogromnim količinama prodire u komoru za sagorevanje i time usporava rad motora.

Kako zameniti neispravnu svećicu

Kada utvrdite na koliko se menjaju svećice, važno je da znate i kako to treba da uradite. Za zamenu svećica nije potrebno preterano veliko znanje, ali  potrebno je da se ispoštuju određena pravila kako se ne bi napravio neki kvar na autu. Postupak zamene svećica je sledeći:

 • Skinite kablove sa svećica tako što ćete ih uhvatiti  za kapice, ni u kom slučaju ne smete vući kabl
 • Koristite ispravan i odgovarajući  ključ za svećice, da bi se izbegla oštećenja svećice ali i okolnih elemenata motora
 • Očistite okolinu svećice komprimovanim vazduhom, da nečistoća ne bi dospela u cilindar
 • Ukoliko ne uspete da odvrnete svećicu, ne koristiti prekomernu silu. Ako je malo izašla napolje, potrebno je da nanasete antikorozivno sredstvo na navoj pa je zavrnuti nazad i ostaviti neko vreme. Navoj u aluminijumskoj glavi se lako može oštetiti odvrtanjem na silu

Svećice za auto su stvar na koju svaki vozač mora da obrati posebnu pažnju kako bi motor kao najvažnija komponenta automobila mogao da funkcioniše na pravi način. Ukoliko imate problem sa bilo kojim rezervnim delom auta, obratite se našoj MD prodavnici auto delova, koja nudi samo najkvalitetnije rezervne delove za sve tipove automobila. 

Svećice za auto cena

Cene svećica za automobile mogu varirati na osnovu nekoliko faktora, kao što su marka i model automobila, tip svećice (npr. standardne, iridijumske, platinske), i proizvođač. Standardne svećice su obično najjeftinije, koštajući od nekoliko stotina do nekoliko hiljada dinara po komadu, dok iridijumske i platinske svećice, koje nude bolje performanse i duži vek trajanja, mogu biti skuplje, dostižući cenu od nekoliko hiljada dinara po svećici. Takođe, cene se mogu razlikovati u zavisnosti od prodavca i regiona. Važno je napomenuti da iako su neke svećice skuplje, mogu pružiti bolju efikasnost goriva i dugotrajnije performanse, što može smanjiti ukupne troškove održavanja vozila na duže staze. Pre kupovine, preporučuje se konsultovanje sa stručnjakom ili proizvođačem vašeg automobila da biste osigurali da odaberete pravi tip svećica za vaš specifičan model vozila.

Za sve detaljnije informacije i kupovinu pozovite nas na telefone 060/3030623060/3030627 ili 011/8443-608.