Sistem za hlađenje automobila – princip rada i sve što treba da znate

Sistem za hlađenje automobila – princip rada i sve što treba da znate

Sistem za hlađenje ili rashladni sistem automobila je važan i neizostavan deo svakog motora u automobilu. Postoje dve vrste sistema za hlađenje motora – jednostavniji, koji podrazumeva hlađenje motora vazduhom i nešto složeniji sistem za hlađenje motora rashladnom tečnošću

Hlađenje motora je izuzetno bitno i neophodno, s obzirom na to da tokom rada automobila dolazi do paljenja smeše unutar cilindara, te se oslobađa velika količina toplote koja se prenosi na zidove cilinadara, ali i na ceo motor. S obzirom na to da bi usled velike toplote došlo do širenja metalnih delova motora, povećavala bi se i sila trenja između klipa i cilindra. 

Ako bi sila trenja postala veća od snage samog motora, motor bi automatski prestao sa radom, uz velika oštećenja koja bi pretrpeo, odnosno došlo bi do potpune havarije motora. Da bi se predupredili gorenavedeni problemi važno je da se motor konstantno hladi tokom svog rada. To se postiže efikasnim sistemom za hlađenje motora. 

Ukoliko na svom automobilu primetite probleme koji se dovode u vezi sa neispravnim rashladnim sistemom, MD Auto prodavnica rezervnih delova u svom asortimanu nudi sve vrste rezervnih delova za automobile, pa tako i sve komponente sistema za hlađenje motora.  

Osnovni sistemi za hlađenje motora automobila

Da bi se motor zaštitio štetnog delovanja visoke temperature neophodno je da se vrši njegovo hlađenje u toku rada. U tu svrhu se koriste sistemi za hlađenje koji se mogu svrstati u dve grupe:

 • sistemi za vazdušno hlađenje motora
 • sistemi za hlađenje motora pomoću rashladne tečosti

Hlađenje motora pomoću vazduha

Hlađenje pomoću vazduha se uglavnom primenjuje kada su u pitanju motori manje snage. Na ovakvim tipovima motora postavljaju se rebra kako bi se dobila što veća dodirna površ hlađenja. Da bi se povećao efekat rashlađivanja, neophodno je da se povećaju pritisak i brzina strujanja vazduha. Povećanje brzine strujanja vazduha se postiže korišćenjem ventilatora koji dobija pogon od kolenastog vratila motora preko klinastog kaiša. 

Broj obrta ventilatora bi trebalo da bude stalan, pa kaiš (remen) treba da bude uvek pravilno i dovoljno zategnut. Rebra na bloku i glavi motora ne bi smela da budu zamašćena od ulja niti zaprljana od prašine, jer se u suprotnom sprečava strujanje vazduha, a samim tim i hlađenje motora.

Prednosti i mane ovakvog načina rashlađivanja motora

Glavne prednosti ovakvog hlađenja motora uključuju jednostavnost dizajna i lako održavanje samog sistema. Takav sistem hlađenja ne povećava masu same pogonske jedinice, a takođe na njega ne utiču promene spoljne temperature.  

Negativne strane ovakvog sistema za rashlađivanje uključuju značajno uzimanje snage motora korišćenjem ventilatora, povećan nivo buke tokom rada, loše izbalansirano uklanjanje toplote iz pojedinačnih komponenti motora, nemogućnost korišćenja sistema blokova motora, nemogućnost akumulacije toplote koja se izdvaja za dalju upotrebu, kao što je na primer grejanje putničkih prostora.

Rashaldni sistem automobila, motor ispod haube

Hlađenje motora pomoću rashladne tečnosti 

Kod motora koji se rashlađuju pomoću rashladne tečnosti se nalaze kanali u bloku i glavi motora kroz koje struji tečnost, odnosno voda. Ti kanali se nalaze u neposrednoj blizini zagrejanih mesta na motoru. Hlađenje rashladnom tečnošću se posmatra kao kružno prinudno hlađenje. Koristi se vodena pumpa koja prouzrokuje strujanje rashladne tečnosti, ali i ventilator, hladnjak i termostat. 

Vod sa termostatom se koristi kako bi se brzo dostigla radna temperatura motora. Taj skraćeni put koji prelazi rashladna tečnost se koristi samo dok se ne dostigne željena radna temperatura, a obilazni put rashladne tečnosti preko hladnjaka se koristi tek kada se motor automobila više zagreje.

Voda prima u sebe toplotu sa zagrejanih mesta, usled čega se i ona sama zagreje. Tako zagrejana voda prelazi u hladnjak motora u kome se prvo ohladi, a onda se ohlađena ponovo vraća u motor kako bi opet primila toplotu. To zapravo znači da rashladna tečnost konstantno kruži od motora do hladnjaka i nazad.

Prednosti ove vrste hlađenja motora automobila

Sistem koji koristi otklanjanje toplote pomoću posebne tečnosti zbog svog dizajna može efikasno ukloniti višak toplote iz mehanizama i svih pojedinačnih delova konstrukcije motora. Za razliku od vazduha, uređaj sistema za hlađenje motora tečnošću doprinosi bržem podešavanju tj. postizanju radne temperature prilikom pokretanja. Takođe, motori sa antifrizom rade mnogo tiše i manje su skloni detonaciji.

Kod motora velikog broja automobila se najčešće koristi hlađenje pomoću rashladne tečnosti, stoga ćemo u nastavku teksta svu pažnju i usmeriti ka ovom rashladnom sistemu automobila. 

 

Osnovni delovi rashladnog sistema motora

Rashladni sistem automobila koji funkcioniše po principu hlađenja uz pomoć rashladne tečnosti je složen sistem i postoji veliki broj delova koji su važni da bi taj sistem besprekorno funkcionisao i dao željene rezultate.

 • ekspanziona posuda u koju se dosipa tečnost
 • hladnjak za auto
 • termostat u autu
 • pumpa za vodu / rashladnu tečnost
 • ventilator za kola
 • cevovodni sistem sa sistemom kanala u bloku i glavi motora
 • podsistem za grejanje i ventilaciju putničkog prostora

Kako funkcioniše sistem za hlađenje motora

Prilikom startovanja automobila, u motoru dolazi do okretanja kolenastog vratila tj. radilice,  a samim tim i ventilatora koji je postavljen tako da usmerava strujanje vazduha prema hladnjaku. Vodena pumpa je povezana sa radilicom preko zupčastog kaiša, a pokretanjem radilice i pumpa za vodu počinje sa svojim radom ali u praznom hodu zbog termostata koji je zatvorio kolo kruženja tečnosti.

Paljenje smeše goriva i vazduha u cilindrima izaziva povećanje temperature motora odnosno njegovo zagrevanje. Kada temperatura motora dostigne optimalnu radnu temperaturu termostat se otvara, a rashladna tečnost počinje da cirkuliše sistemom i vrši svoj primarni zadatak.

Zagrejana tečnost iz motora se kreće prema hladnjaku, tačnije donjem rezervoaru hladnjaka, gde protiče kroz rebrasti deo sa kanalicama, koji se naziva lameralni deo, gde se hladi usled cirkulacije spoljnjeg vazduha i tako rashlađena se ponovo cevovodnim sistemom vraća u glavu motora i blok motora. I sve tako u krug. 

Deo zagrejane vode se može iskoristiti i za zagrevanje prostora u kabini. Podsistem u motoru koji služi za grejanje i ventilaciju putničkog prostora je rešen na različite načine u zavisnosti od proizvođača. 

Ako iz bilo kog razloga ovaj sistem prestane sa svojim kontinuiranim tj. pravilnim radom dolazi do povećanja temperature motora, a odgovarajući senzori daće signal vozaču u vidu paljenja lampice na instrument tabli, da je motor previše zagrejan, tj. da se automobil pregreva. To je obaveštenje vozaču da se što pre zaustavi i ugasi automobil kako bi sprečio oštećenje motora.

Instrument tabla automobila, merenje brzine i temperature

Pumpa za vodu na automobilu

Osnovna uloga vodene pumpe jeste da poveća brzinu strujanja rashladne tečnosti kroz ceo rashladni sistem u automobilu. Vodena pumpa za auto je najčešće centrufugalnog tipa. Vodena pumpa za kola se sastoji od: kućišta, rotora sa lopaticama, dovodnih i odvodnih cevi za vodu i remenice. 

Voda kroz cev ulazi u sredinu obrtnog kola vodene pumpe koja se obrće velikom brzinom. Obrtno kolo zahvata vodu lopaticama, a voda usled centrifugalne sile beži ka obodu, gde se u jednom kanalu skuplja i odatle pod pritiskom odlazi u motor. 

Pumpa za vodu najčešće dobija pogon preko zajedničkog vratila sa ventilatorom preko klinaste remenice. U slučaju nedovoljne zategnutosti ventilatorskog remena, broj obrtaja vodene pumpe i ventilatora je manji pa je samim tim i hlađenje lošije. Ventilatorski remen je pravilno zategnut kada se pod normalnim pritiskom palca ulegne od 1,5 do 2 centimetra.

Hladnjak za auto – najvažniji delovi i kako funkcioniše

Hladnjak služi kako bi se voda za hlađenje, koja iz motora dolazi zagrejana, u njemu ohladila, da bi se tako rashlađena ponovo vratila u motor. Hladnjaci se sastoji od: komore za vodu koja dolazi iz motora, otvora za sipanje vode, prelivne cevi koja služi za regulisanje viška vode, a tu su još i saće hladnjaka, donje komore za rashlađenu vodu, zavese za regulisanje hlađenja, crevo za hladnjak i dr. delovi. 

Saće čini najvažniji deo hladnjaka s obzirom na to da se u njemu obavlja hlađenje. Tu se nalazi veliki broj tankih cevčica koje su postavljene vertikalno, a  izrađene su od materijala koji se brzo zagreva i hladi.

Preko tih cevčica se postavljaji limeni listići koji ih povezuju, i služe za povećanje dodirne površine sa vazduhom. U toku rada motora trebalo bi voditi računa da ne dođe do sakupljanja nečistoća koje bi ispunile saće i samim tim smanjile kapacitet hlađenja.  Zato ga povremeno treba očistiti. 

Topla voda dolazi u gornju komoru hladnjaka, spušta se vertikalno kroz saće gde se hladi, a potom se ohlađena skuplja u donju komoru hladnjaka, odakle nastavlja put ka motoru. Preporuka je da prilikom svake popravke i eventualnih kvarova uvek nabavite nove rezervne delove, kako biste omogućili kontinuiran i jednako kvalitetan rad sistema za hlađenje. 

Termostat na autu – princip rada 

Termostat se sastoji od kućišta termostata, ventila, harmonike u kojoj se nalazi alkohol ili etar kao lako ispariva tečnost koja se brzo širi na povišenoj temperaturi. Kada je motor hladan, voda se kreće kraćim putem iz šupljine bloka i glave motora do termostata od kojeg se vraća u pumpu. 

Kada se postigne radna temperatura, alkohol počinje da se širi u rastegljivoj membrani i počinje da podiže ventil koji omogućuje proticanje vode prema hladnjaku. Kada se temperatura smanji, termostat se zatvara i tako održava radnu temperaturu vode. Voda bi trebalo da bude čista, bez primesa karbonata koji se talože na zidove šupljina motora, jer se u suprotnom smanjuje prolaz vode i kapacitet hlađenja.

Tečnost za hlađenje motora – čemu služi antifriz? 

Kao tečnost za hlađenje motora ne koristi se obična voda s obzirom na to da može izazvati stvaranje kamenca, usled čega se može usporiti protok tečnosti kroz sistem. Osim toga voda se ledi na temperaturama ispod 0 stepeni Celzijusa, a to može dovesti do pucanja bloka motora i glave motora. S druge strane, tokom toplih, letnjih meseci zbog visoke temperature voda bi se gubila kroz vodenu paru. 

Uz sve to voda ima i korozivno dejstvo na metalne delove sistema, pa se zbog svega navedenog kao tečnost za hlađenje motora koristi antifriz. Antifriz je hemijska supstanca koja se koristi kod motora sa unutašnjim sagorevanjem. Njegova osovna namena jeste da smanji tačku smrzavanja tečnosti, pa se na taj način sprečavaju značajna oštećenja motora.

Trebalo bi imati na umu da je etilen glikol, sastojak rashladne rečnosti tj. antifriza, otrovan za ljude i životinje, tako da prilikom rukovanja i dosipanja tečnosti u automobil treba biti posebno pažljiv i obazriv.

Antifriz ima brojne značajne karakteristike koje umnogome pospešuju i olakšavaju rad samog motora u automobilu.

 • snižava tačku smrzavanja vode
 • povećava tačku ključanja vode
 • ima antikorozivna svojstva
 • sprečava stvaranje kamenca
 • sprečava penušanje 
 • sprečava taloženje
 • podmazuje

Rashladni sistem automobila ispod haube - motor

Kao što nije preporučljivo da se kao tečnost za hlađenje motora koristi čista voda, tako nije preporučljivo ni da se koristi samo čist antifriz. Najbolji rezultati zapravo se mogu postići samo mešavinom optimalnih količina vode i antifriza. Preporuka je da se koristi destilovana voda, s obzirom na to da se na taj način izbegava stvaranje kamenca. 

Takođe, nije preporučljivo ni da se mešaju različiti tipovi antifriza. Ukoliko nekim slučajem niste sigurni koji se antifriz nalazi u rashladnom sistemu vašeg automobila, a neophodno je doliti ga, onda je najbolje rešenje da promenite celokupnu rashladnu tečnost.

Rashladni sistem automobila je veoma značajan segmet svakog vozila i bez njega bilo bi onemogućeno pravilno funkcionisanje četvorotočkaša. Zato je posebno važno da vodite računa o sistemu za hlađenje motora i ne zanemarujete nijedan sastavni element ovog sistema.

U našoj prodavnici auto delova možete pronaći najbolje i najpovoljnije nove rezervne delove za sve vrste automobila, sve što vam je potrebno za veliki servis ili mali servis na raspolaganju vam je u MD Auto delovi prodavnici.